Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2014

5498 6bf2 390
Reposted fromtayfun tayfun viafelicka felicka
5427 a6f2 390
Reposted fromtwice twice viafelicka felicka
7108 986f 390
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viafelicka felicka
4949 1381 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapimpmyheart pimpmyheart
Reposted fromgruetze gruetze viatwice twice
2578 66a0 390
Reposted fromneza neza viatwice twice
2361 2be6 390
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viafelicka felicka
3852 f99c 390
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup viafelicka felicka
5671 10f2 390
Reposted fromsarazation sarazation viamarysia marysia
5644 811a 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamarysia marysia

June 14 2014

Prośba o wyspy szczęśliwe
A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź,
wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj,
ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym zasyp, otumań,
we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu.

Pokaż mi wody ogromne i wody ciche,
rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych,
dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul,
myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością.
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted fromahuramazda ahuramazda viasmallblack smallblack
Reposted fromweheartit weheartit viasmallblack smallblack
Reposted fromweightless weightless viatwice twice
3512 2721 390
Reposted fromgemma gemma viapumpkinsoup pumpkinsoup
Reposted fromgreensky greensky viapiskor piskor
8422 0a3d 390
Audrey Hepburn by Leo Fuchs, 1958
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl